Κατηγορία: Κυριακοδρόμιο

0

4 Δεκεμβρίου Κυριακή Ι΄ Λουκά , της συγκυπτούσης

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΛΟΥΚΑ, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. 13, 10-17   Ρένος Κωνσταντίνου, θεολόγος  Πρωτότυπο Κείμενο  Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα...

0

Κυριακή 27 Νοεμβρίου , Κυριακή ΙΓ´ Λουκᾶ , (πλουσίου νέου )

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 ΙΓ´ Λουκᾶ (Ὁ πλούσιος νεανίσκος)     ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 – 27 18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ...

0

20 Νοεμβρίου Κυριακή Θ’ Λουκά , παραβολή του άφρονος πλουσίου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Νοεμβρίου 2016 – Θ´ Λουκά Από τον ιστοχώρο  » Συνοδοιπορία »       ῎Αφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ                                                         (Λουκ. ιβ´ 16-21)    Εἶπεν...

0

13 Nοεμβρίου , Κυριακή Η΄Λουκά ( Καλού Σαμαρείτου )

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 Η’ Λουκᾶ (Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου)   ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 25 – 37 25 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 ὁ...

0

6 Νοεμβρίου , Κυριακή Ζ’ Λουκά , ανάστασις θυγατρός Ιαείρου και θεραπεία αιμορροούσης .

Κυριακή Ζ. Λουκά – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., ομιλία του Αγ. Ι. Χρυσοστόμου, περί της αναστάσεως της θυγατρός του Ιαείρου και της θεραπείας της αιμορροούσης.   Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ΄...

0

30 Οκτωβρίου , Κυριακή Ε’ Λουκά ( πλουσίου και πτωχού Λαζάρου )

Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ις’ 19-31     Εἶπεν ὁ Κύριος· 19  ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. 20 πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς...

0

23 Οκτωβρίου , Κυριακή ΣΤ’ Λουκά , θεραπεία δαιμονιζομένου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ , Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. 8:26-39           Πρωτότυπο Κείμενο   Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ ᾿Ιησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε...

0

16 Οκτωβρίου , Κυριακή Δ’ Λουκά (Κυριακή του Σπορέως ) , μνήμη των Αγίων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου

Η παραβολή του Σπορέως..( Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Κυριακής Δ΄Λουκά)    Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. η΄ 4-15 Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολήν ταύτην· 5 ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν...

0

9 Οκτωβρίου Κυριακή Γ’ Λουκά , η ανάστασις του υιού της χήρας στη Ναΐν

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΛΟΥΚΑ (Λουκά κεφ. Ζ΄ στίχοι 11-18) Η ανάσταση του υιού της χήρας στη Ναΐν.     Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ευαγγελιστής Λουκάς είναι ο μόνος από τους ιερούς ευαγγελιστές που μας διηγείται, πως...

0

2 Oκτωβρίου , Κυριακή Β’ Λουκά

ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. στ΄ 31-36     Διακόνου Φιλίππου Φιλίππου, Θεολόγου Πρωτότυπο Κείμενο   Εἶπεν ὁ Κύριος· 31 καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32...