Κατηγορία: Κυριακοδρόμιο

0

15 Iανουαρίου , Κυριακή ΙΒ’ Λουκά , ( Δέκα Λεπρών )

Ευαγγελικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΒ’ Λουκά ( Δέκα Λεπρών ) (Λουκ. ιζ´ 12-19)   Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσερχομένου τοῦ ᾿Ιησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν...

0

8 Ιανουαρίου , Κυριακή μετά τα Φώτα

    Κυριακή Μετά Τα Φώτα (Ματθ. Δ΄ 12-17)   «Τω καιρώ εκείνω, ακούσας Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν, και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ την παραθαλασσίαν εν όρίοις...

0

18 Δεκεμβρίου , Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως .

Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. α΄ 1-25 Βίβλος γενέσεως  Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ  Ἀβραάμ. 2  Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν  Ἰσαάκ,  Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰακώβ,  Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3  Ἰούδας...

0

11 Δεκεμβρίου , Κυριακή ΙΑ’ Λουκά

Κυριακή ΙΑ Λουκά – Η παραβολή του Μεγάλου Δείπνου Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ιδ΄ 16-24 Εἶπεν ὁ Κύριος τὴν παραβολὴν ταύτην· ἄνθρωπός τις ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς· 17 καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ...

0

4 Δεκεμβρίου Κυριακή Ι΄ Λουκά , της συγκυπτούσης

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΛΟΥΚΑ, Ευαγγ. Ανάγνωσμα: Λουκ. 13, 10-17   Ρένος Κωνσταντίνου, θεολόγος  Πρωτότυπο Κείμενο  Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα...

0

Κυριακή 27 Νοεμβρίου , Κυριακή ΙΓ´ Λουκᾶ , (πλουσίου νέου )

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2016 ΙΓ´ Λουκᾶ (Ὁ πλούσιος νεανίσκος)     ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ´ 18 – 27 18 Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων λέγων· Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ...

0

20 Νοεμβρίου Κυριακή Θ’ Λουκά , παραβολή του άφρονος πλουσίου

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20 Νοεμβρίου 2016 – Θ´ Λουκά Από τον ιστοχώρο  » Συνοδοιπορία »       ῎Αφρων, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ                                                         (Λουκ. ιβ´ 16-21)    Εἶπεν...

0

13 Nοεμβρίου , Κυριακή Η΄Λουκά ( Καλού Σαμαρείτου )

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016 Η’ Λουκᾶ (Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου)   ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι´ 25 – 37 25 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 ὁ...

0

6 Νοεμβρίου , Κυριακή Ζ’ Λουκά , ανάστασις θυγατρός Ιαείρου και θεραπεία αιμορροούσης .

Κυριακή Ζ. Λουκά – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., ομιλία του Αγ. Ι. Χρυσοστόμου, περί της αναστάσεως της θυγατρός του Ιαείρου και της θεραπείας της αιμορροούσης.   Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής Ζ΄...

0

30 Οκτωβρίου , Κυριακή Ε’ Λουκά ( πλουσίου και πτωχού Λαζάρου )

Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ις’ 19-31     Εἶπεν ὁ Κύριος· 19  ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς. 20 πτωχὸς δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος, ὃς ἐβέβλητο πρὸς...